Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

unique
17:46
8057 830c 390
Reposted fromowca owca viabreatheslow123 breatheslow123
unique
17:27
0937 d01b 390
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa

January 14 2020

unique
16:53
Człowiek musi dorosnąć do wyzwań, które sam sobie stawia.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

January 12 2020

unique
10:09
3189 d43c 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialexxie lexxie

January 11 2020

unique
14:32
8266 8cc2 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viacalvados calvados

January 06 2020

unique
10:59
9931 538d 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
unique
10:59
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialexxie lexxie
unique
10:59
Reposted fromperseweracje perseweracje vialexxie lexxie

December 31 2019

unique
16:16

December 30 2019

unique
17:59
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia vialexxie lexxie
unique
08:11
0018 7512 390
Reposted fromnulaine nulaine viawszystkodupa wszystkodupa

December 23 2019

unique
08:17
5035 5b97 390
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

December 18 2019

unique
16:43
7838 10a6 390

December 15 2019

unique
14:10
9101 2b8d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie

December 14 2019

unique
17:13
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viaTheEvexe TheEvexe
unique
17:11
9394 719f 390
Reposted fromanheros anheros vialexxie lexxie

December 11 2019

unique
18:04

December 07 2019

unique
07:58
unique
07:57
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viawszystkodupa wszystkodupa

December 06 2019

unique
15:56
3971 484a 390
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl