Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2018

unique
15:32
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

May 10 2018

unique
20:26
6303 75b6 390
Reposted frommassivejack massivejack vialexxie lexxie

May 08 2018

unique
19:28
9046 0f37 390
Reposted fromLotte Lotte

May 07 2018

unique
05:39
0304 0ef9 390
Reposted fromseaweed seaweed viapure-bliss pure-bliss

May 06 2018

unique
20:24
5124 bcc4 390
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise vialexxie lexxie
unique
17:11
Reminisce by goodbearcomics.com
Reposted fromvolldost volldost vialexxie lexxie

May 05 2018

unique
18:21

May 03 2018

unique
20:40
6664 272d 390
Reposted fromkortes kortes viawszystkodupa wszystkodupa
unique
15:28
Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viasarazation sarazation

April 29 2018

unique
19:41

April 28 2018

unique
21:14
1219 837f 390
Reposted frompiehus piehus viainvincible invincible

April 27 2018

unique
05:36
Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans

April 24 2018

unique
20:59
jak zawsze dużo łatwiej było mi myśleć niż istnieć
— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vialexxie lexxie

April 21 2018

unique
15:28
unique
15:27
6628 d9fe 390
Reposted fromSanthe Santhe viawszystkodupa wszystkodupa
unique
15:24
0113 29a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

April 20 2018

unique
18:10
1999 b8fe 390
unique
10:56
8655 bdf5 390
Reposted frompaasiak paasiak viawszystkodupa wszystkodupa

April 17 2018

unique
20:27
20:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl