Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

unique
12:12
unique
12:12

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamarkotna markotna
12:11
5738 65d3 390
Reposted fromturquoise turquoise viamarkotna markotna

August 10 2017

unique
05:24
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie

August 08 2017

unique
19:24
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viadusz dusz
unique
19:24
3542 1067 390
Reposted fromfungi fungi viainvincible invincible
unique
12:04

August 04 2017

unique
05:18


the little dinosaur
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon vialexxie lexxie

July 30 2017

unique
10:44
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet vialexxie lexxie

July 28 2017

unique
20:48
6442 0b80 390
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal vialexxie lexxie
unique
16:11
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa

July 26 2017

unique
14:54
8939 0f93 390
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialexxie lexxie
unique
14:52
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viamarkotna markotna

July 25 2017

unique
05:43

July 24 2017

unique
19:54

July 23 2017

unique
09:12

July 22 2017

unique
14:53

July 18 2017

unique
19:20
7933 3440 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura vialexxie lexxie
unique
19:20
5887 ba46 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vialexxie lexxie
unique
19:20
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl