Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

unique
04:44
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viafajnychnielubie fajnychnielubie
04:42

April 28 2017

unique
16:41
2392 5ca1 390
Reposted fromsargon sargon vialexxie lexxie

April 26 2017

unique
21:22
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viazagadka zagadka
unique
21:20
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus vialexxie lexxie

April 23 2017

unique
19:40
9476 212a 390
Reposted fromverronique verronique vianoticeable noticeable
unique
16:16
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters viawszystkodupa wszystkodupa

April 22 2017

unique
15:09
2308 832c 390
Reposted frompsychoo psychoo viafajnychnielubie fajnychnielubie
unique
11:40
5863 53de 390
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamempra mempra
11:37
3567 e522 390

Love this app

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viamempra mempra

April 20 2017

unique
21:56

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viazapachjasminu zapachjasminu

April 16 2017

unique
19:52
Reposted fromhorsti horsti viakraken kraken
15:43
unique
01:15
zepsulam spanie. 

April 15 2017

unique
20:25
Czasami zdarza mi się, że ktoś zapomina o moim istnieniu
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier vialexxie lexxie
20:24

abdullvh11:

Always keep a part of yourself to yourself.

Reposted fromLauderdak Lauderdak vialexxie lexxie
unique
15:58

- Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be? - Who I'm gonna be? - Yeah. - Aren't I going to be me?

— Forrest Gump (1994)
Reposted frommoviequotes moviequotes vialexxie lexxie

April 14 2017

unique
09:22
9525 1a2c 390
Reposted fromNajada Najada viamarkotna markotna
unique
09:22
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

April 11 2017

06:59
If you consider a woman less pure after you’ve touched her, maybe you should take a look at your hands.
Kaija Sabbah (via thequotejournals)
Reposted fromerithe erithe vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl