Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

unique
05:27
8656 6d6d 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa

June 11 2018

unique
20:31
1127 0dfd 390
Reposted fromrol rol viagranini granini
20:20
5444 6785 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viagranini granini
unique
17:29
Reposted fromvolldost volldost vialifeless lifeless
17:27
7064 b9aa 390
Reposted fromimorca imorca vialifeless lifeless

June 09 2018

unique
20:17
Reposted frommrrru mrrru vialexxie lexxie

June 08 2018

unique
14:58
1253 63f7 390
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
unique
14:57
Tove Jansson
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie

June 07 2018

unique
20:13
unique
19:22
4259 c8a4 390
ktoś ma wątpliwości ? 
Reposted fromsiostry siostry viakatalama katalama
unique
19:15
Reposted frombluuu bluuu viakatalama katalama

June 05 2018

20:08
9591 ca4a 390
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viagoaskalice goaskalice

June 04 2018

unique
17:48
9622 de86 390
Reposted fromstormymind stormymind viawszystkodupa wszystkodupa
unique
17:48
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viawszystkodupa wszystkodupa

May 31 2018

unique
16:53
4522 7dc8 390
Reposted fromnutt nutt

May 30 2018

unique
15:32
unique
05:19
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa

May 27 2018

unique
14:50
5193 3dd9 390
Reposted fromadzix69 adzix69 viawstydem wstydem
unique
14:49
5009 862d 390
Reposted fromuoun uoun viawstydem wstydem
unique
14:48
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl